Prečo platia Dolnokubínčania tak veľa za odpad?

Obyvatelia mesta Dolný Kubín platia za odvoz odpadu ročne sumu 29,20 €, čo je jeden z najvyšších poplatkov v rámci celého Slovenska. Dôvodov je viac, no ten najzávažnejší je chýbajúca skládka komunálneho odpadu v okrese. Odpadky vozíme na desiatky kilometrov vzdialené smetisko v okrese Martin, pričom nákladné autá pri tom najazdia viac ako stotisíc kilometrov ročne a túto cestu absolvujú viac ako 1300-krát. Iba doprava komunálneho odpadu zo zberného dvora Technických služieb v Širokej na skládku do Martina stojí ročne skoro 100 tisíc eur.

Pre porovnanie, obyvatelia Dolného Kubína platia najvyšší poplatok za komunálny odpad v Žilinskom kraji – napr. až 3x vyšší ako v Čadci, o 25 % vyšší ako v Ružomberku alebo o 56 % vyšší ako v Námestove.

EXISTUJE NEJAKÁ ALTERNATÍVA?

Najdostupnejšia a najmenej nákladná možnosť je využiť existujúce kapacity skládky v katastri obce Kňažia. Moderná kazetová skládka je určená na odpad z hutníckej fabriky. Tá však už vyše desať rokov žiadny odpad neprodukuje, a tak sú tieto kapacity nevyužité.

JE KAZETOVÁ SKLÁDKA V KŇAŽEJ VHODNÁ PRE KOMUNÁLNY ODPAD?

Parametre tejto skládky sú nastavené tak vysoko, že je na ňu možné technicky ukladať nielen komunálny odpad z domácností, ale aj odpad z priemyselnej výroby, ktorý nie je nebezpečný. Na skládkovanie komunálneho odpadu platia menej prísne pravidlá, ktoré parametre tejto skládky bez problémov a s rezervou spĺňajú.

AKÉ SÚ VOĽNÉ KAPACITY SKLÁDKY KŇAŽIA?

Skládka je v súčanosti naplnená približne na polovicu. Ak by sme počítali s tým, že toto najekonomickejšie riešenie uprednostnia všetky obce v spádovej oblasti a mesto Dolný Kubín, kapacita je dostatočná na to, aby vyriešila problémy s odpadmi v okrese na najbližších desať rokov.

ČO JE POTREBNÉ SPRAVIŤ, ABY SA SKLÁDKA KŇAŽIA MOHLA ZAČAŤ VYUŽÍVAŤ?

Zmenu je potrebné spraviť iba na papieri. Skládka je okamžite pripravená na vývoz komunálneho odpadu nielen z mesta Dolný Kubín, ale aj z okolitých obcí, ktoré by o skládkovanie mali záujem.

BUDE MAŤ VYUŽÍVANIE SKLÁDKY KŇAŽIA NEGATÍVNY DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Rovnako ako doteraz by skládka nemala absolútne žiadny negatívny vplyv na okolie. Na to, aby sa mohla začať využívať, nie sú potrebné žiadne investície. Pre mesto ani okolité obce by z jej využívania nevyplývali žiadne záväzky. Využije sa výlučne existujúce zariadenie na zneškodňovanie odpadov, pričom nebude potrebná žiadna technická resp. stavebná úprava samotného objektu skládky odpadov a ani prislúchajúcej infraštruktúry. Skládka ani prislúchajúce objekty si nevyžadujú žiadne dodatočné stavebné úpravy resp. asanáciu žiadnych objektov. Nevyžiada si ani zvýšené nároky na spotrebu pitnej, resp. úžitkovej vody.

KTO JE MAJITEĽOM A PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY KŇAŽIA?

Je to spoločnosť ESI, s.r.o. Istebné. Ako súkromná spoločnosť bude zodpovedať za prevádzku skládky, súlad jej činnosti s platnými predpismi a zákonmi, ekologickú prevádzku a ďalšie zákonné náležitosti. Zodpovednosť za jej prevádzkovanie v nijakom prípade neprejde na mesto Dolný Kubín ani ďalšie obce, ktoré ju budú využívať na základe zmluvy o spolupráci. Mesto nemôže byť za túto skládku zodpovedné.

V lokalite sú vraj až tri skládky. Ako to vlastne je?

Je to pravda. Celkom dole v údolí je bývalá, uzavretá a rekultivovaná skládka komunálneho odpadu. Nad ňou je stará skládka priemyselného odpadu, na ktorú štátny podnik vyvážal odpad z výroby ferozliatin. Táto skládka nemá izolované podložie a je dedičstvom minulosti, ktoré predstavuje starú environmentálnu záťaž aj z pohľadu zákona. Zodpovednou osobou za jej rekultiváciu je Ministerstvo životného prostredia – a nie akciová spoločnosť OFZ, ktorá vznikla v roku 1999 a nie je právnym nástupcom štátneho
podniku Oravské ferozliatinárske závody, nevznikla privatizáciou ani inou premenou z Oravských ferozliatinárskych závodov.

Na Slovensku sa prijatím ekologických zákonov v 90-tych rokoch, intenzívne až po roku 2000, zakázala prevádzka starých skládok, ktoré nemali vybudované nepriepustné podložie. Novovzniknutá spoločnosť OFZ, a.s. preto nemohla počítať s využitím skládky bývalých Oravských ferozliatinárskych závodov. Preto pripravila a zrealizovala projekt na výstavbu novej skládky. Kazeta s
nepriepustným podložím bola postavená ako jedna z prvých na Slovensku podľa nového prísneho zákona na ochranu životného prostredia a spĺňa všetky parametre požadované zákonom. Jej vybudovanie stálo takmer jeden milión eur. Nová skládka bola postavená na časti telesa starej skládky.

Na obrázku je vyznačené modrou teleso starej skládky (environmentálna záťaž, zodpovedné Ministerstvo živ. prostredia) a červenou teleso novej skládky (kazety s nepriepustným podložím), ktorá je predmetom sporu o vývoz komunálneho odpadu.

UNIKÁ ZO SKLÁDKY ARZÉN?

V žiadnom prípade. Skládka bola v roku 2000 vybudovaná tak, že bola zospodu zaizolovaná. Zamedzilo sa tak priesakom akýchkoľvek škodlivín do podzemných alebo pozemných vôd. Zrážky, ktoré dopadnú na teleso skládky, sú zachytávané a čistené v čističke priemyselných vôd. Troska, ktorú OFZ, a.s. na skládku vyviezol počas niekoľkých rokov prevádzky, navyše neobsahovala arzén. Únik tohto jedu z predmetnej skládky je preto celkom vylúčený.

Prečo teda merania dokázali prítomnosť arzénu pod skládkou?

OFZ, a.s. už v roku 2016 upozornila Ministerstvo životného prostredia, že v priestore pod starou skládkou sa objavili priesakové vody, ktoré idú mimo drenážneho systému. Ide zrejme o spodné vody z údolia spolu s dažďovými zrážkami. V súčasnosti neexistuje spôsob, ako by mohla byť táto voda zachytená a vyčistená. Nikto za jej zachytenie a čistenie ani nezodpovedá.

AKÉ SÚ TECHNICKÉ PARAMETRE SKLÁDKY KŇAŽIA?

Areál skládky je oplotený, so vstupnou uzamykateľnou bránou. Súčasťou skládky odpadov je aj akumulačná nádrž priesakových kvapalín s objemom 180 m³ a čistiareň odpadových vôd (priesakových kvapalín), prioritne zo starej skládky odpadov, zameraná na čistenie arzénu z priesakových vôd. Na skládku odpadov sú odpady dopravované nákladnými vozidlami po prístupovej asfaltovej ceste, ktorá je napojená na štátnu cestu Dolný Kubín – Námestovo, v dĺžke cca 400 m. Celková projektovaná kapacita skládky je 205 000 m³,  plocha skládky tvorí cca 2,2 ha , výška resp. hrúbka zhutneného odpadu je max. 20 m.

Tesnenie skládky odpadov bolo realizované v skladbe: upravený podklad, ochranná vrstva ( granulovaná troska zrnitosti 0–2 mm) hrúbky 100 mm, geokompozit (LITNOBENT), geofyzikálny systém SENSOR, fólia z vysoko hustotného polyetylénu hrúbka 1,5 mm, geotextília, ochranná vrstva ( troska 0 – 8 mm ) hrúbky 200 mm, drenážny systém hrúbky 500 mm a separačno-filtračná geotextília.

OVPLYVNÍ VYUŽÍVANIE SKLÁDKY KVALITU ŽIVOTA OBYVATEĽOV OKOLITÝCH OBCÍ?

Lokalizácia skládky a vzdialenosť od najbližších sídiel je zárukou toho, že nebude ovplyvňovať zastavané územia okolitých obcí. Anorganický odpad uložený na skládke sa dá využiť na to, aby sa ním prekrývali vrstvy komunálneho odpad. Týmto riešením sa eliminuje aj vznik skládkových plynov.

Prečo platia Dolnokubínčania tak veľa za odpad?

Obyvatelia mesta Dolný Kubín platia za odvoz odpadu ročne sumu 29,20 €, čo je jeden z najvyšších poplatkov v rámci celého Slovenska. Dôvodov je viac, no ten najzávažnejší je chýbajúca skládka komunálneho odpadu v okrese. Odpadky vozíme na desiatky kilometrov vzdialené smetisko v okrese Martin, pričom nákladné autá pri tom najazdia viac ako stotisíc kilometrov ročne a túto cestu absolvujú viac ako 1300-krát. Iba doprava komunálneho odpadu zo zberného dvora Technických služieb v Širokej na skládku do Martina stojí ročne skoro 100 tisíc eur.

Pre porovnanie, obyvatelia Dolného Kubína platia najvyšší poplatok za komunálny odpad v Žilinskom kraji – napr. až 3x vyšší ako v Čadci, o 25 % vyšší ako v Ružomberku alebo o 56 % vyšší ako v Námestove.

EXISTUJE NEJAKÁ ALTERNATÍVA?

Najdostupnejšia a najmenej nákladná možnosť je využiť existujúce kapacity skládky v katastri obce Kňažia. Moderná kazetová skládka je určená na odpad z hutníckej fabriky. Tá však už vyše desať rokov žiadny odpad neprodukuje, a tak sú tieto kapacity nevyužité.

JE KAZETOVÁ SKLÁDKA V KŇAŽEJ VHODNÁ PRE KOMUNÁLNY ODPAD?

Parametre tejto skládky sú nastavené tak vysoko, že je na ňu možné technicky ukladať nielen komunálny odpad z domácností, ale aj odpad z priemyselnej výroby, ktorý nie je nebezpečný. Na skládkovanie komunálneho odpadu platia menej prísne pravidlá, ktoré parametre tejto skládky bez problémov a s rezervou spĺňajú.

AKÉ SÚ VOĽNÉ KAPACITY SKLÁDKY KŇAŽIA?

Skládka je v súčanosti naplnená približne na polovicu. Ak by sme počítali s tým, že toto najekonomickejšie riešenie uprednostnia všetky obce v spádovej oblasti a mesto Dolný Kubín, kapacita je dostatočná na to, aby vyriešila problémy s odpadmi v okrese na najbližších desať rokov.

ČO JE POTREBNÉ SPRAVIŤ, ABY SA SKLÁDKA KŇAŽIA MOHLA ZAČAŤ VYUŽÍVAŤ?

Zmenu je potrebné spraviť iba na papieri. Skládka je okamžite pripravená na vývoz komunálneho odpadu nielen z mesta Dolný Kubín, ale aj z okolitých obcí, ktoré by o skládkovanie mali záujem.

BUDE MAŤ VYUŽÍVANIE SKLÁDKY KŇAŽIA NEGATÍVNY DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Rovnako ako doteraz by skládka nemala absolútne žiadny negatívny vplyv na okolie. Na to, aby sa mohla začať využívať, nie sú potrebné žiadne investície. Pre mesto ani okolité obce by z jej využívania nevyplývali žiadne záväzky. Využije sa výlučne existujúce zariadenie na zneškodňovanie odpadov, pričom nebude potrebná žiadna technická resp. stavebná úprava samotného objektu skládky odpadov a ani prislúchajúcej infraštruktúry. Skládka ani prislúchajúce objekty si nevyžadujú žiadne dodatočné stavebné úpravy resp. asanáciu žiadnych objektov. Nevyžiada si ani zvýšené nároky na spotrebu pitnej, resp. úžitkovej vody.

KTO JE MAJITEĽOM A PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY KŇAŽIA?

Je to spoločnosť ESI, s.r.o. Istebné. Ako súkromná spoločnosť bude zodpovedať za prevádzku skládky, súlad jej činnosti s platnými predpismi a zákonmi, ekologickú prevádzku a ďalšie zákonné náležitosti. Zodpovednosť za jej prevádzkovanie v nijakom prípade neprejde na mesto Dolný Kubín ani ďalšie obce, ktoré ju budú využívať na základe zmluvy o spolupráci. Mesto nemôže byť za túto skládku zodpovedné.

AKÉ SÚ TECHNICKÉ PARAMETRE SKLÁDKY KŇAŽIA?

Areál skládky je oplotený, so vstupnou uzamykateľnou bránou. Súčasťou skládky odpadov je aj akumulačná nádrž priesakových kvapalín s objemom 180 m³ a čistiareň odpadových vôd (priesakových kvapalín), prioritne zo starej skládky odpadov, zameraná na čistenie arzénu z priesakových vôd. Na skládku odpadov sú odpady dopravované nákladnými vozidlami po prístupovej asfaltovej ceste, ktorá je napojená na štátnu cestu Dolný Kubín – Námestovo, v dĺžke cca 400 m. Celková projektovaná kapacita skládky je 205 000 m³,  plocha skládky tvorí cca 2,2 ha , výška resp. hrúbka zhutneného odpadu je max. 20 m.

Tesnenie skládky odpadov bolo realizované v skladbe: upravený podklad, ochranná vrstva ( granulovaná troska zrnitosti 0–2 mm) hrúbky 100 mm, geokompozit (LITNOBENT), geofyzikálny systém SENSOR, fólia z vysoko hustotného polyetylénu hrúbka 1,5 mm, geotextília, ochranná vrstva ( troska 0 – 8 mm ) hrúbky 200 mm, drenážny systém hrúbky 500 mm a separačno-filtračná geotextília.

OVPLYVNÍ VYUŽÍVANIE SKLÁDKY KVALITU ŽIVOTA OBYVATEĽOV OKOLITÝCH OBCÍ?

Lokalizácia skládky a vzdialenosť od najbližších sídiel je zárukou toho, že nebude ovplyvňovať zastavané územia okolitých obcí. Anorganický odpad uložený na skládke sa dá využiť na to, aby sa ním prekrývali vrstvy komunálneho odpad. Týmto riešením sa eliminuje aj vznik skládkových plynov.

V lokalite sú vraj až tri skládky. Ako to vlastne je?

Je to pravda. Celkom dole v údolí je bývalá, uzavretá a rekultivovaná skládka komunálneho odpadu. Nad ňou je stará skládka priemyselného odpadu, na ktorú štátny podnik vyvážal odpad z výroby ferozliatin. Táto skládka nemá izolované podložie a je dedičstvom minulosti, ktoré predstavuje starú environmentálnu záťaž aj z pohľadu zákona. Zodpovednou osobou za jej rekultiváciu je Ministerstvo životného prostredia – a nie akciová spoločnosť OFZ, ktorá vznikla v roku 1999 a nie je právnym nástupcom štátneho
podniku Oravské ferozliatinárske závody, nevznikla privatizáciou ani inou premenou z Oravských ferozliatinárskych závodov.

Na Slovensku sa prijatím ekologických zákonov v 90-tych rokoch, intenzívne až po roku 2000, zakázala prevádzka starých skládok, ktoré nemali vybudované nepriepustné podložie. Novovzniknutá spoločnosť OFZ, a.s. preto nemohla počítať s využitím skládky bývalých Oravských ferozliatinárskych závodov. Preto pripravila a zrealizovala projekt na výstavbu novej skládky. Kazeta s
nepriepustným podložím bola postavená ako jedna z prvých na Slovensku podľa nového prísneho zákona na ochranu životného prostredia a spĺňa všetky parametre požadované zákonom. Jej vybudovanie stálo takmer jeden milión eur. Nová skládka bola postavená na časti telesa starej skládky.

Na obrázku je vyznačené modrou teleso starej skládky (environmentálna záťaž, zodpovedné Ministerstvo živ. prostredia) a červenou teleso novej skládky (kazety s nepriepustným podložím), ktorá je predmetom sporu o vývoz komunálneho odpadu.

 

UNIKÁ ZO SKLÁDKY ARZÉN?

V žiadnom prípade. Skládka bola v roku 2000 vybudovaná tak, že bola zospodu zaizolovaná. Zamedzilo sa tak priesakom akýchkoľvek škodlivín do podzemných alebo pozemných vôd. Zrážky, ktoré dopadnú na teleso skládky, sú zachytávané a čistené v čističke priemyselných vôd. Troska, ktorú OFZ, a.s. na skládku vyviezol počas niekoľkých rokov prevádzky, navyše neobsahovala arzén. Únik tohto jedu z predmetnej skládky je preto celkom vylúčený.

Prečo teda merania dokázali prítomnosť arzénu pod skládkou?

OFZ, a.s. už v roku 2016 upozornila Ministerstvo životného prostredia, že v priestore pod starou skládkou sa objavili priesakové vody, ktoré idú mimo drenážneho systému. Ide zrejme o spodné vody z údolia spolu s dažďovými zrážkami. V súčasnosti neexistuje spôsob, ako by mohla byť táto voda zachytená a vyčistená. Nikto za jej zachytenie a čistenie ani nezodpovedá.